Matka Boska Bolesna

Litania do Matki Bożej Bolesnej I

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Matko zasmuceń, módl się za nami.
Matko, której duszę przeszył miecz,
Matko, która uciekałaś z Jezusem do Egiptu,
Matko, która w smutku szukałaś Go przez trzy dni,
Matko, która widziałaś Go wychłostanego i ukoronowanego cierniami,
Matko, która stałaś przy Nim, gdy wisiał na krzyżu,
Matko, która wzięłaś Go w ramiona gdy umarł,
Matko, która patrzyłaś na składanie Go w grobie,
O Maryjo, Królowo Męczenników, ocal nas swymi modlitwami.
O Maryjo, pociecho strapionych,
O Maryjo, obrono słabych,
O Maryjo, siło lękliwych,
O Maryjo, światłości zrozpaczonych,
O Maryjo, opiekunko chorych,
O Maryjo, ucieczko grzeszników,
Przez gorzką mękę Twego Syna,
Przez ból przeszywający Twe serce.
Przez ciężkie brzemię Twej udręki,
Przez smutek Twój i opuszczenie,
Przez Twoją żałość matczyną,
Przez Twoje doskonałe poddanie się woli Bożej,
Przez Twoje pełne zasług modlitwy,
Od nadmiernego smutku,
Od tchórzostwa,
Od niecierpliwości,
Od niepokoju i niezadowolenia,
Od posępności i chmurnego usposobienia,
Od rozpaczy i niewiary,
Od ostatecznego braku skruchy,
My grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas.
Uchroń nas, od nagłej śmierci,
Naucz nas, jak mamy umrzeć,
Wspieraj nas w naszym konaniu,
Strzeż nas od nieprzyjaciół,
Wiedź nas do szczęśliwego kresu,
Wyjednaj nam dar wytrwania,
Wspieraj nas przed trybunałem sądu,
Matko Boga,
Matko najbardziej opuszczona.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 1. Wspieraj nas, Najświętsza Panno Maryjo.
  O. W każdej porze i w każdym miejscu.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Boże i Człowieku, spraw, błagamy Cię, aby Twoja umiłowana Matka Maryja, której duszę miecz przeszył w godzinie Twojej męki, mogła nas bronić teraz i w godzinie naszej śmierci, przez Twoje zasługi. Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Litania do Matki Bożej Bolesnej II

do Matki Boskiej Bolejącej
(przez Piusa VII ułożona).

Kyrie elejson,
Chryste elejson,
Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko ukrzyżowana,
Matko bolesna,
Matko płacząca,
Matko stroskana,
Matko opuszczona,
Matko żałosna,
Matko Syna pozbawiona,
Matko mieczem przeszyta,
Matko udręczeniem przygnieciona,
Matko goryczą przesycona,
Matko Sercem do krzyża przybita,
Matko najsmutniejsza,
Źródło łez,
Zbiorze mąk wszystkich,
Wzorze cierpliwości,
Opoko stałości,
Krynico bezpieczeństwa,
Schronienie opuszczonych,
Tarczo uciśnionych,
Pogromicielko niewiernych,
Wspomożenie nędznych,
Uzdrowienie chorych,
Umocnienie słabych,
Porcie tonących,
Uciszenie w nawałności.
Ucieczko strapionych,
Postrachu szatanów sidła stawiających,
Skarbie wiernych,
Źrenico Proroków,
Podporo Apostołów,
Korono Męczenników,
Światło Wyznawców,
Perło Dziewic,
Pociecho wdów i sierot,
Radości wszystkich Świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Wejrzyj na nas, wyzwól nas, wybaw nas od wszelkich nieszczęść przez moc Jezusa Chrystusa. Amen.
Wypisz Panno Najświętsza rany Twoje na sercu mojem, abym w nich czytał boleść i miłość; boleść ku znoszeniu dla Ciebie wszelkiej boleści, a miłość ku wzgardzeniu dla Ciebie wszelką inną miłością.
MÓDLMY SIĘ.
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, niech teraz i w godzinę śmierci naszej przyczyni się za nami do miłosierdzia Twego Przenajświętsza Panna Marya, Matka Twoja, której przeczystą duszę przeszył miecz boleści w czasie męki Twojej. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ – TEKST 1

 • Przepowiednia Symeona.

 Wśród matczynych radości przepowiedział Ci Bóg przez usta Symeona przyszłe Twe cierpienia. Po raz pierwszy miecz boleści przeszył Serce Twoje, w duchu zaś krwawą złożyłaś ofiarę, postanawiając posłusznie iść za wolą Opatrzności. Matko Najświętsza, przepowiednia ta była dla Ciebie źródłem wielu cierpień, ale i wielkich zasług. Dla tych zasług wyjednaj nam, prosimy Cię, łaskę zupełnego pogodzenia woli naszej z wolą Bożą we wszystkich próbach i doświadczeniach, jakie Bóg na nas zsyła.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 • Ucieczka do Egiptu.

Do cierpień i niewygód w stajni Betlejemskiej, które przez miłość Twą do Syna znosiłaś, dołączyły się jeszcze niebezpieczeństwa i niewygody ucieczki do obcej krainy. Ty jednak, o Maryjo, bez najmniejszego szemrania wybrałaś się w drogę wskazaną Ci przez samego Boga i z dziecięcą ufnością oddałaś się Jego przewodnictwu. Obyśmy i my uprosili sobie u Boga łaskę ufnego powierzania Mu swej woli w cierpieniach, wytrwania w posłuszeństwie i ufności w Jego pomoc.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 • Utrata dwunastoletniego Jezusa.

 Jednej tylko, o Maryjo, nie doznałeś boleści, której przyczyną jest niewdzięczność i występek dzieci. Mimo to przez trzy dni, dręczona straszną obawą, musiałaś szukać swego Boskiego Syna. Szczerze, o Maryjo, współczujemy Twej trosce o Boskie Dziecię i przez zasługi, jakieś nam przez to wyjednała, uproś nam łaskę, by za Twoim przykładem wszyscy rodzice wypełniali obowiązki swoje wobec dzieci, przełożeni wobec podwładnych, podwładni wobec przełożonych z największą pilnością, wiernością i cierpliwością.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 • Spotkanie na drodze krzyżowej.

 Jakaż musi być boleść Matki, która Syna swego, Zbawcę świata, spotyka na drodze śmierci, otoczonego zgrają żołdactwa, sponiewieranego, upadającego pod ciężarem krzyża na ziemię. Przez boleść i gorycz Serca Twego uproś nam łaskę ofiarowania Bogu codziennych cierpień z takim uczuciem, z jakim Syn Twój znosił cierpienia na drodze krzyżowej i z jakim Tyś Brała w Jego męce udział.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 • Śmierć Jezusa na krzyżu

Krwawa śmierć Pana Jezusa na krzyżu i omdlałe z boleści Serce Matki stanowią wartość i cenę, za które rodzaj ludzki został odkupiony! Ty, o Maryjo, Matko Bolesna, Królowo męczenników, stałaś się męczeństwem miłości wyjednaj nam, Matko, gorącą miłość ku Synowi Twojemu, byśmy z wdzięcznością obchodzili pamiątkę Jego śmierci, z szczerą boleścią żałowali za swe grzechy i z Tobą żyć i umierać mogli.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 • Zdjęcie z krzyża.

O Matko bolesna, Maryjo! Syn Twój, którego jako dziecko tuliłaś do serca, znowu spoczywa na Twoim łonie. W objęciach Swych trzymasz martwe Ciało Syna, ofiarę najokrutniejszej męczarni. Naprawdę jesteś Matką boleści! O Maryjo! Okaż nam się Matką miłościwą w godzinie śmierci, kiedy każda radość życia w bojaźń się przemieni. Bądź wtedy Matką i Pocieszycielką naszą i zaprowadź nas do wiecznej szczęśliwości.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 • Pogrzeb Jezusa.

Każdy krok na drodze cierpienia potęguje Twą boleść. Odrywają teraz Syna Twego z objęć Twoich i Ciało Jego składają do zimnego grobu. Lecz od tej chwili kończą się cierpienia Twoje i nadchodzi radosny poranek wielkanocny, który czyni Cię na zawsze szczęśliwą. Wyjednaj nam nadzieję, która dodawała Ci siły w najcięższych próbach, i spraw, byśmy przed obliczem Boga i Pana naszego stanęli jako Jego wybrani.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 • Ucieczko grzeszników

Spiesz Maryjo z pomocą biednym, wzmacniaj chwiejnych w wierze, pocieszaj strapionych i nieszczęśliwych, proś za nasz naród, wstawiaj się za kapłanami, zakonnikami i zakonnicami, nie zapominaj o niewiastach. Okaż się wszystkim Panią łaskawą. Ty stoisz przed obliczem Najwyższego, który tak hojnie łaskami Cię obdarował, uproś nam przebaczenie i zbawienie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 • Prowadź do Jezusa.

 Tu na ziemi narażeni jesteśmy na liczne utrapienia, doznajemy różnych przykrości. Wyciągnij nas z łez padołu i zaprowadź do krainy, gdzie Ty królujesz przy Ojcu, Twoim Synu i Duchu Świętym. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 

Modlitwa o nawrócenie grzeszników – do każdego dnia

Matko Bolesna, wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego, wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści, jakie Twoje macierzyńskie Serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa, ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników, zwłaszcza ……. Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej, Krew Syna Świętego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki. Matko Bolesna, wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.

 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ – TEKST 2

HYMN

Matko, coś miłości zdrojem,

przyjmij mnie cierpieniem swoim,

bym boleć z Tobą mógł.

Niechaj serce moje pała,

by radością mą się stała

Miłość, którą Chrystus Bóg.

Matko święta, srogie rany,

które zniósł Ukrzyżowany,

wyryj mocno w duszy mej.

Męką Syna zrodzonego,

co dla dobra cierpiał mego,

ze mną się podzielić chciej.

Pragnę płakać w Twym pobliżu,

cierpiąc z Tym, co zmarł na krzyżu,

po mojego życia kres.

Chcę pod krzyżem stać przy Tobie,

z Tobą łączyć się w żałobie

i wylewać zdroje łez.

Kiedy umrze moje ciało,

obleczona wieczną chwałą

dusza niech osiągnie raj. Amen.

MODLITWA:

Módlmy się,

Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, daj aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w Męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego Zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Matko Bolesna, wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna i upodobniona przez Niego w cierpieniu… przyczyń się za nami.

Matko Bolesna, odtrącona od drzwi gospody w Betlejem i szukająca schronienia w ubogiej stajni…

Matko Bolesna, przyjmująca bolesną przepowiednię z ust Symeona…

Matko Bolesna, uciekająca przed Herodem z Dziecięciem do Egiptu i znosząca tam boleść wygnania…

Matko Bolesna, z wielkim niepokojem i boleścią szukająca w Jerozolimie swojego Syna…

Matko Bolesna, żegnająca Syna idącego do pracy apostolskiej…

Matko Bolesna, przyjmująca z bólem serca nienawiść faryzeuszów i kapłanów do Jezusa…

Matko Bolesna, żegnająca z trwogą i boleścią Jezusa idącego na mękę…

Matko Bolesna, przyjmująca z bólem wiadomość o zdradzie Judasza i pojmaniu w Ogrójcu…

Matko Bolesna, patrząca na poniżenie swego Syna na ulicach Jerozolimy…

Matko Bolesna, słuchająca fałszywych oskarżeń na Syna przed Piłatem i złowrogich okrzyków: ukrzyżuj Go!…

Matko Bolesna, patrząca na Syna okrytego purpurą i w koronie z cierni…

Matko Bolesna, spotykająca Syna na drodze krzyżowej…

Matko Bolesna, odczuwająca boleśnie w swym sercu przybijanie Syna do drzewa krzyża…

Matko Bolesna, stojąca pod krzyżem swego Syna…

Matko Bolesna, przyjmująca w swe ramiona martwe Ciało swego Syna…

Matko Bolesna, składająca Syna do grobu…

Matko Bolesna, odczuwająca w swym sercu całą Mękę Jezusa i bez krwi przelania dla wielkiej boleści stająca się Królową Męczenników…

Dzień pierwszy

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza, strwożona przy Zwiastowaniu, zasmucona przy szukaniu schronienia dla Jezusa w Betlejem i mieczem boleści przeszyta przy ofiarowaniu Go w świątyni, uproś nam cnotę czystości i gotowość na wszelkie ofiary i wyrzeczenia w celu dochowania wierności Bogu.

Modlitwa…

Dzień drugi

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza! odczuwamy Twoją boleść i trwogę w ucieczce do Egiptu i Twoją tęsknotę w długim tam pobyciu. Błagamy Cię, naucz nas – za Twoim przykładem – znosić chętnie wszelkie niewygody w życiu i służyć wiernie Bogu w duchu pokuty i umartwienia.

Modlitwa…

Dzień trzeci

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza! podzielamy Twą boleść i niepokój w poszukiwaniu zagubionego Jezusa. Błagamy Cię, naucz nas cierpliwie znosić wszystkie opuszczenia i oschłości duchowe i wytrwale poszukiwać dusz zagubionych.

Modlitwa…

Dzień czwarty

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza! podzielamy Twą boleść i smutek, jaki odczuwałaś patrząc w duchu na śmiertelny smutek i krwawy pot Jezusa. Błagamy Cię, abyś nam wyjednała ducha gorliwej modlitwy i cnotę męstwa w walce z pokusami szatana, ciała i świata.

Modlitwa…

Dzień piąty

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza! przeżywamy razem z Tobą cierpienia, jakich doznałaś w czasie biczowania i cierniem ukoronowania Syna Twojego. Prosimy Cię, pomagaj nam odrywać się od próżności świata i chętnie znosić wszelkie upokorzenia.

Modlitwa…

Dzień szósty

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza! odczuwamy Twą boleść, jakiej doznawałaś towarzysząc Jezusowi w drodze krzyżowej. Błagamy Cię, wyjednaj nam u Syna swego łaskę mężnego wyznawania naszej wiary i gotowość na wszelkie prześladowania dla ratowania dusz bliźnich.

Modlitwa…

Dzień siódmy

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza! jak wielkich boleści doznałaś spotykając na drodze krzyżowej swego Syna krzyż dźwigającego. Uproś nam gotowość na współcierpienia z Jezusem i spieszenie z pomocą wszystkim cierpiącym.

Modlitwa…

Dzień ósmy

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza! przeżywamy razem w Tobą boleści, jakich doznałaś patrząc na Mękę krzyżowania Twego Syna na Kalwarii. Pomóż nam krzyżować nasze namiętności i być posłusznym aż do śmierci.

Modlitwa…

Dzień dziewiąty

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza! Podzielamy ogrom Twych boleści, jakich doznałaś stojąc pod krzyżem Jezusa, patrząc na Jego konanie i przebicie boku. Prosimy Cię – bądź naszą Matką zawsze i wszędzie.

Modlitwa…

 

Septena do Matki Bożej Bolesnej

 Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

 1. W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
 2. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
  W. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ PIERWSZY

O Maryjo, Matko Najboleśniejsza, ubolewam nad boleścią, jaka przeniknęła do głębi duszę Twoją, gdy Symeon przepowiedział Ci mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna.

Błagam Cię, racz przez zasługi tej boleści wyjednać mi nieustanną pamięć na mękę Jezusa i cierpienia Twoje, żal serdeczny za moje grzechy i niezłomną wierność w służbie Bożej.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, Ukrzyżowany z Tobą, najboleśniejszaś Ty między niewiastami i bolesny owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, uproś nam krzyżującym Syna Twojego, łzy pokutne teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święta Mato, rzewnie proszę,
Niechaj w sercu wiecznie noszę

Rany mego Zbawiciela.

DZIEŃ DRUGI

O Maryjo, Matko Najboleśniejsza, ubolewam nad boleścią, jakiej doznałaś, gdy chroniąc Dzieciątko Jezus przed prześladowaniem Heroda, byłaś zmuszona uciekać do Egiptu.

Błagam Cię, racz przez zasługi tej boleści wyjednać mi łaskę cierpliwego, w duchu pokuty znoszenia wszelkich trosk i przykrości, wznoszenia się coraz wyżej nad nędzę tej ziemi, coraz pokorniejszego wyzwalania się z mojej własnej woli, i coraz gorętszego przywiązywania się do Najświętszej woli Bożej.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna…
Święta Matko…

DZIEŃ TRZECI

O Maryjo, Matko Najboleśniejsza, ubolewam nad boleścią, jaka napełnia duszę Twoją, gdy z niewysłowionym niepokojem i rozdzierającą tęsknotą szukałaś przez trzy dni Najdroższego Twojego Syna, w drodze z Jeruzalem do Nazaretu.

Błagam Cię, racz przez zasługi tej boleści wyjednać mi łaskę, abym nigdy przez grzech nie utracił(a) mojego Jezusa, abym nigdy, ani na jedną nawet chwilę, nie oddalił(a) się od Niego, abym umiał(a) być posłusznym(ą) natchnieniom łaski i miał(a) żarliwe nienasycone pragnienie chwały Bożej i zbawienia mych bliźnich.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna…

Święta Matko…

DZIEŃ CZWARTY

O Maryjo, Matko Najboleśniejsza, ubolewam nad boleścią, jaka rozdarła do głębi duszę Twoją, gdy na drodze jerozolimskiej spotkałaś idącego na śmierć Najdroższego Twego Syna, łańcuchami skrępowanego, ranami okrytego, krwią zbroczonego i upadającego pod ciężarem krzyża.

Błagam Cię, racz przez zasługi tej boleści wyjednać mi łaskę, abym dla miłości Jezusa umiał(a) cierpieć z miłością, abym w cierpieniu nigdy się nie zachwiał(a) w wierze i nadziei i mężnie dźwigał(a) moje krzyże, wstępując w krwawe ślady tego, który woła do nas: „Jam jest Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna…
Święta Matko…

DZIEŃ PIĄTY

O Maryjo, Matko Najboleśniejsza, ubolewam nad boleścią, w jakiej tonęła dusza moja, gdy stojąc u stóp krzyża, z sercem doń przybitym, patrzyłaś na długie konanie i najokrutniejszą śmierć Najdroższego Syna Twego oraz Boską Krew Jego spływającą strumieniami aż do ostatniej kropli.

Błagam Cię, racz przez zasługi Twej bezgranicznej boleści wyjednać mi odpuszczenie grzechów, nieustanny postęp na drodze doskonałości, wytrwanie w dobrym do ostatniej chwili życia i śmierci świątobliwą pod skrzydłami miłosiernej opieki Twojej, na Sercu Pana Jezusa, przyjętego w Sakramencie miłości.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna…

Święta Matko…

DZIEŃ SZÓSTY

O Maryjo, Matko Najboleśniejsza, ubolewam nad boleścią, jaka przeniknęła duszę Twoją, gdy w oczach Twoich przebito włócznią Serce Syna Twojego, już umarłego i Ciało Jego z krzyża zdjęte na Twoim złożono łonie.

Błagamy Cię, racz przez zasługi tej okrutnej boleści wyjednać mi łaskę, aby ogień miłości Bożej nieustannie płonął w moim sercu i aby to serce coraz więcej oderwane od świata coraz wzgardliwiej na jego próżność patrzące, coraz silniej przyciągane do krzyża Chrystusa Pana, nie rozdzielnie z Jego Boskim Sercem było zjednoczone, tak w życiu ziemskim, jak i na wieczność całą.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna…
Święta Matko…

DZIEŃ SIÓDMY

O Maryjo, Matko Najboleśniejsza, ubolewam nad boleścią, jaka przeniknęła duszę Twoją, gdyś własnymi rękami Ciało Boskiego Twojego Syna do grobu złożyła, składając w nim zarazem i Serce Twojego miłością płonące.

Błagam Cię, racz, przez zasługi tej boleści, wyjednać mi łaskę, abym do grobu Jezusa, wrzuciwszy wszystkie grzechy, namiętności i złe skłonności moje, zmartwychwstał(a) na życie nowe, pełne wiary, miłości i gorliwości, a Twoją świętą opieką nieustannie wspierany(a), zasłużył(a) na wieczne szczęście i nieśmiertelną chwałę w niebie. Racz także, Matko Najdroższa, uprosić mi łaskę N…, której tak bardzo pragnę i potrzebuję i o którą błagam Cię z największą ufnością, przez boleści Twoje i przez cierpienia Twojego Syna, które tak głębokim echem odbiły się w Sercu Twoim.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna…

Święta Matko…

ANTYFONA

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto Syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka Twoja”
(J 19, 26-27).

 1. Królowo Męczenników, módl się za nami.
 2. Któraś stała pod krzyżem Jezusa.

Módlmy się:
Boże, podczas Twej męki, według przepowiedni Symeona miecz boleści przeszył najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi; spraw łaskawie, abyśmy ze czcią rozważając Jej boleści osiągnęli owoce Twojej błogosławionej męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa rzymska II

O Matko Bolesna /pozwól mi naśladować Twojego Boskiego Syna / O tak, jakżebym i ja chciał być trzymanym w Twoich Matko dłoniach.
Tym razem jednak o Matko Bolesna /nie proszę za sobą, lecz za braćmi i siostrami moimi, / którzy tutaj są zebrani wraz ze mną / przed Twoim cudownym obliczem / proszę za całym kościołem św. / i za całą nieszczęśliwą ludzkością. / Wejrzyj Królowo świata /jak wielka jest liczba potrzebujących / smutnych i cierpiących /popatrz jak ciężkie są nasze czasy. /Czyż Ty nie jesteś Matką dźwigającą nasze słabości? /Czyż nie jesteś Wszechmocą błagającą? / Wszak nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, / by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. / Więc okaż nam się Matką, / spiesz co prędzej z pomocą Swoją w Tej naszej potrzebie. Spiesz nam z pomocą Swoją zawsze / a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej. Amen.

Antyfona

Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconymi Bogu. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Pomocy.

Koronka do Siedem Boleści Maryi

Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Rozpowszechniona jest ona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas (1981-83) podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem dziewczynkom w Kibeho w Rwandzie (w 2001 r. biskup diecezji Gikongoro, Augustina Misago objawienia te uznał za autentyczne; są to pierwsze Maryjne objawienia uznane przez Kościół w XXI wieku.

Według biskupa Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho: To o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy – powiedziała 31 maja 1982 roku. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Proszę cię powiedz o tym całemu światu dodała kiedy indziej (13.08.1982).

Dziewica kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele. Prosi, by odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę.

Prośmy Ducha Świętego, by pobudził nasze serca do pobożnego i owocnego rozważania tajemnic siedmiu boleści Maryi.

Sposób odmawiania Koronki do Siedmiu Boleści

(Na kanwie obrazów Siedmiu Boleści malowanych techniką Akryl/lLen autorstwa Ilony Koll-Korwell ofiarowanych w 2003 roku Sanktuarium w Oborach)

Znak Krzyża Świętego

 1. Matko Bolesna, porusz serce moje.
 2. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.

Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona

Starzec Symeona przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. A stanie się to dlatego, że jej Synowi, będą się niektórzy sprzeciwiać. Owocem tajemnicy jest poddanie się woli Bożej, jak Maryja.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść druga: Ucieczka do Egiptu

Na polecenie Anioła Józef wziął dziecię i Matkę jego i uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień. Owocem tajemnicy jest słuchanie głosu Bożego, jak Maryja.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść trzecia: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni

Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla Matki? Owocem tajemnicy jest tęsknota za Jezusem.

Jezusa i Jej współcierpienia.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść czwarta: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż

Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto w drodze spotyka się z Matką swoją. Rzewne musiało być to spotkanie. Owocem tajemnicy jest cierpliwe znoszenie krzyżów.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata. Owocem tajemnicy jest panowanie nad złymi skłonnościami.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść szósta: Złożenie martwego ciała Syna na kolana Matki

Zdjęte z krzyża: Ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to, czego nie dostaje cierpieniom Jezusowym. Z największą czcią i wdzięcznością całuje Jego święte Rany i obmywa je swymi łzami. Owocem tajemnicy jest szczery żal za grzechy.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść siódma: Złożenie Pana Jezusa do grobu

Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie. Owocem tajemnicy jest prośba o szczęśliwą śmierć.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Boża Bolesna:

3 x Zdrowaś Maryjo

Za dobrodziejów żywych i umarłych:

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia

 1. Niech pomoc Bożą zawsze nam wyprasza.
 2. Matka Chrystusa i Matka nasza.

Godzinki o Matce Bożej Bolesnej

Na Jutrznię

Wezwanie

Zacznijcie usta nasze chwalić Pannę Świętą.

Zacznijcie boleść Matki głosić niepojętą.

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,

Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,

I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,

I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj Matko Bolesna, Boga Służebnico,

Już w chwili zwiastowania Bolesna Dziewico.

Bo proroctwa wyroki dobrze Tobie znane,

Że Zbawiciel, Twe Dziecię, tak będzie nazwane:

„Wzgarda pospólstwa, robak, owca na zabicie”,

A w stajence we żłobie zacznie ziemskie życie.

Słyszysz Kapłanko święta, słowa Symeona,

Że odkupienia świata Twój Jezus dokona.

Że znakiem nieuznanym będzie w Izraelu

Na upadek, powstanie położony wielu.

Składasz ofiarę z Syna, Bóg Ci Go zabierze,

O jakżeś wielka, Matko, w drogiej Twej ofierze.

Przewodniczący: Boleść jest nieustannie w sercu mim (Rz 9,2).

Wszyscy: I duszę Twoją miecz przeniknie (Łk 2,34).

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, w którego męce, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi miecz boleści przeniknął,spraw, prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych wiernych miłośników krzyża owoc Twej Męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

Amen.

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwała.

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

Amen.

Na Prymę

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,

Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,

I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,

I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Zawitaj, Domie Złoty, Lilio śnieżnobiała,

Któraś Świętego świętych w objęciach trzymała.

Szczęście Twoje niebiańskie wieść zakłóca sroga,

Że na Twe Boskie Dziecię nastaje złość wroga.

Gdy Herod wyciąć każe pierworodne syny,

Uchodzisz z Twym Dziecięciem w Egiptu krainy.

Ptaki mają swe gniazda, lisy swe mieszkania,

Syn Boży jest bezdomny od życia zarania.

Dzielisz z świętym Józefem swe życie tułacze,

Ileż razy w niedoli Twa dusza zapłacze.

Ustało w boleści życie moje.

A lata moje we wzdychaniu (Ps 30,12).

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwała.

A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.

Amen.

Na Tercję

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,

Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia

I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,

I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj, Wygnanko Święta w domku w Nazarecie,

Pełna szczęścia, żeś Twoje ocaliła Dziecię.

Szczęśliwaś Matko Boża, w Najświętszej Rodzinie,

Gdy patrzysz na Jezusa o każdej godzinie.

Skończyło lat dwanaście Twe Boskie Pacholę,

Idzie do Jeruzalem spełnić Pana wolę.

Został Jezus w świątyni wśród uczonych grona,

Wracasz sama z Józefem świętym zasmucona.

I niepewności boleść duszę Twą przysłania,

Nim Jezusa odnajdziesz po trzech dniach szukania.

Synu, cóżeś nam uczynił?

Oto ojciec Twój i ja żałośnie szukaliśmy Ciebie.

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwała.

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

Amen.

Na Sekstę

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,

Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,

I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,

I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj, Matko niezłomna, cichych łez Krynico,

Oceanie cierpienia i zasług skarbnico.

Nadeszła wypełnienia proroctwa godzina,

Odkupienie ludzkości przez Twojego Syna.

Idzie Jezus niewinny na śmierć zasądzony,

Trzykrotnie upadając krzyżem obciążony.

Na widok Twój, o Matko, wstaje Syn kochany,

Z wieńcem cierni na głowie zraniony, oplwany.

Odpychana przez tłuszczę, chwytasz ręce Jego,

I skrwawione do serca tulissz matczynego.

Z kim Cię porównam, aby Cię pocieszyć, Panno, Córko Syjońska?

Bo wielkie jest jak morze skruszenie Twoje.

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwała.

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

Amen.

Na Nonę

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,

Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,

I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i jego na krzyżu Synowi,

I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Zawitaj, Męczenników Bolesna Królowo,

Żywy Krzyżu kolcami kwitniesz purpurowo.

Ewa w grzechu Adama zgubny udział brała,

Tyś za grzechy z Jezusem wespół umierała.

Przeżyłaś pełne hańby Syna krzyżowanie,

Jego na krzyżu mękę, bolesne konanie.

Tyś Syna Najświętszego na krzyżu straciła,

A nas jako Twe dzieci w boleści zrodziła.

Testamentem Jezusa Tyś nam przekazana,

Przyjm nas, biednych grzeszników, Matko ukochana.

Królowo Męczenników, módl się za nami.

Któraś stała u stóp krzyża Jezusowego.

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwała.

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

Amen.

Na Nieszpory

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,

Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,

I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,

I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj, żywy Ołtarzu, Matko odkupionych,

Witaj, Słońce miłości, Ucieczko strapionych.

Wyzionął Jezus ducha, już Syn Twój nie żyje,

Już nie czuje, gdy włócznia Jego bok przeszyje.

Ty cierpisz dalej, Matko, i po Jego zgonie,

Zdejmują Syna z krzyża, kładą na Twym łonie.

Masz Go znowu przy sercu, lecz już nieżywego,

Pokrwawiona uściskiem ciała skrwawionego.

Całujesz martwe usta, liczysz wszystkie rany,

I gorzko szlochasz, Matko: Jezus mój kochany.

O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, przystańcie i zobaczcie.

Czy jest boleść jako boleść moja?

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwała.

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

Amen.

Na Kompletę

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,

Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,

I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,

I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj, Tęczo niebieska z rosy łez utkana,

Witaj, Łąko kwiatami ofiary zasłana.

Zrodziłaś Boskie Dziecię wśród bydlęty w żłobie,

Złożyłaś Jego zwłoki w pożyczonym grobie.

Przykryła Twego Syna Józefowa skała,

Tyś pod opieką Jana tylko pozostała.

Wracasz z pogrzebu, Matko, w życia podróż długą,

By odtąd wszystkich sierot zostać Matką drugą.

Współczując z Tobą, Matko, w bolesnej żałobie,

Złożenie miecza grzechów ślubujemy Tobie.

Dokąd odszedł umiłowany Twój Syn, o najpiękniejsza z niewiast?

Pójdziemy szukać Go z Tobą.

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwała.

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

Amen.

Ofiarowanie Godzinek

Padając na kolana, składamy Ci w dani

Te Godzinki z miłością i prośbą, o Pani:

Byś nas w naszych cierpieniach Twą mocą krzepiła

I u Syna zbawienia łaskę wyprosiła.

Ciebie Polska męczeńska Patronką obrała,

Cześć Ci od nas, Twych dzieci, hołd i wieczna chwała.

Nie masz nikogo z wszystkich Jej drogich.

Kto by Ją pocieszył.

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, w którego męce, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi miecz boleści przeniknął,spraw, prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych wiernych miłośników krzyża owoc Twej Męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

Amen.

 

Litania do Matki Bożej Bolesnej I

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Matko zasmuceń, módl się za nami.
Matko, której duszę przeszył miecz,
Matko, która uciekałaś z Jezusem do Egiptu,
Matko, która w smutku szukałaś Go przez trzy dni,
Matko, która widziałaś Go wychłostanego i ukoronowanego cierniami,
Matko, która stałaś przy Nim, gdy wisiał na krzyżu,
Matko, która wzięłaś Go w ramiona gdy umarł,
Matko, która patrzyłaś na składanie Go w grobie,
O Maryjo, Królowo Męczenników, ocal nas swymi modlitwami.
O Maryjo, pociecho strapionych,
O Maryjo, obrono słabych,
O Maryjo, siło lękliwych,
O Maryjo, światłości zrozpaczonych,
O Maryjo, opiekunko chorych,
O Maryjo, ucieczko grzeszników,
Przez gorzką mękę Twego Syna,
Przez ból przeszywający Twe serce.
Przez ciężkie brzemię Twej udręki,
Przez smutek Twój i opuszczenie,
Przez Twoją żałość matczyną,
Przez Twoje doskonałe poddanie się woli Bożej,
Przez Twoje pełne zasług modlitwy,
Od nadmiernego smutku,
Od tchórzostwa,
Od niecierpliwości,
Od niepokoju i niezadowolenia,
Od posępności i chmurnego usposobienia,
Od rozpaczy i niewiary,
Od ostatecznego braku skruchy,
My grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas.
Uchroń nas, od nagłej śmierci,
Naucz nas, jak mamy umrzeć,
Wspieraj nas w naszym konaniu,
Strzeż nas od nieprzyjaciół,
Wiedź nas do szczęśliwego kresu,
Wyjednaj nam dar wytrwania,
Wspieraj nas przed trybunałem sądu,
Matko Boga,
Matko najbardziej opuszczona.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Wspieraj nas, Najświętsza Panno Maryjo.
O. W każdej porze i w każdym miejscu.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Boże i Człowieku, spraw, błagamy Cię, aby Twoja umiłowana Matka Maryja, której duszę miecz przeszył w godzinie Twojej męki, mogła nas bronić teraz i w godzinie naszej śmierci, przez Twoje zasługi. Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

 

Litania do Matki Bożej Bolesnej II

do Matki Boskiej Bolejącej
(przez Piusa VII ułożona).

Kyrie elejson,
Chryste elejson,
Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko ukrzyżowana,
Matko bolesna,
Matko płacząca,
Matko stroskana,
Matko opuszczona,
Matko żałosna,
Matko Syna pozbawiona,
Matko mieczem przeszyta,
Matko udręczeniem przygnieciona,
Matko goryczą przesycona,
Matko Sercem do krzyża przybita,
Matko najsmutniejsza,
Źródło łez,
Zbiorze mąk wszystkich,
Wzorze cierpliwości,
Opoko stałości,
Krynico bezpieczeństwa,
Schronienie opuszczonych,
Tarczo uciśnionych,
Pogromicielko niewiernych,
Wspomożenie nędznych,
Uzdrowienie chorych,
Umocnienie słabych,
Porcie tonących,
Uciszenie w nawałności.
Ucieczko strapionych,
Postrachu szatanów sidła stawiających,
Skarbie wiernych,
Źrenico Proroków,
Podporo Apostołów,
Korono Męczenników,
Światło Wyznawców,
Perło Dziewic,
Pociecho wdów i sierot,
Radości wszystkich Świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Wejrzyj na nas, wyzwól nas, wybaw nas od wszelkich nieszczęść przez moc Jezusa Chrystusa. Amen.
Wypisz Panno Najświętsza rany Twoje na sercu mojem, abym w nich czytał boleść i miłość; boleść ku znoszeniu dla Ciebie wszelkiej boleści, a miłość ku wzgardzeniu dla Ciebie wszelką inną miłością.
MÓDLMY SIĘ.
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, niech teraz i w godzinę śmierci naszej przyczyni się za nami do miłosierdzia Twego Przenajświętsza Panna Marya, Matka Twoja, której przeczystą duszę przeszył miecz boleści w czasie męki Twojej. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ – TEKST 1

 • Przepowiednia Symeona.

 Wśród matczynych radości przepowiedział Ci Bóg przez usta Symeona przyszłe Twe cierpienia. Po raz pierwszy miecz boleści przeszył Serce Twoje, w duchu zaś krwawą złożyłaś ofiarę, postanawiając posłusznie iść za wolą Opatrzności. Matko Najświętsza, przepowiednia ta była dla Ciebie źródłem wielu cierpień, ale i wielkich zasług. Dla tych zasług wyjednaj nam, prosimy Cię, łaskę zupełnego pogodzenia woli naszej z wolą Bożą we wszystkich próbach i doświadczeniach, jakie Bóg na nas zsyła.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 • Ucieczka do Egiptu.

Do cierpień i niewygód w stajni Betlejemskiej, które przez miłość Twą do Syna znosiłaś, dołączyły się jeszcze niebezpieczeństwa i niewygody ucieczki do obcej krainy. Ty jednak, o Maryjo, bez najmniejszego szemrania wybrałaś się w drogę wskazaną Ci przez samego Boga i z dziecięcą ufnością oddałaś się Jego przewodnictwu. Obyśmy i my uprosili sobie u Boga łaskę ufnego powierzania Mu swej woli w cierpieniach, wytrwania w posłuszeństwie i ufności w Jego pomoc.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 • Utrata dwunastoletniego Jezusa.

 Jednej tylko, o Maryjo, nie doznałeś boleści, której przyczyną jest niewdzięczność i występek dzieci. Mimo to przez trzy dni, dręczona straszną obawą, musiałaś szukać swego Boskiego Syna. Szczerze, o Maryjo, współczujemy Twej trosce o Boskie Dziecię i przez zasługi, jakieś nam przez to wyjednała, uproś nam łaskę, by za Twoim przykładem wszyscy rodzice wypełniali obowiązki swoje wobec dzieci, przełożeni wobec podwładnych, podwładni wobec przełożonych z największą pilnością, wiernością i cierpliwością.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 • Spotkanie na drodze krzyżowej.

 Jakaż musi być boleść Matki, która Syna swego, Zbawcę świata, spotyka na drodze śmierci, otoczonego zgrają żołdactwa, sponiewieranego, upadającego pod ciężarem krzyża na ziemię. Przez boleść i gorycz Serca Twego uproś nam łaskę ofiarowania Bogu codziennych cierpień z takim uczuciem, z jakim Syn Twój znosił cierpienia na drodze krzyżowej i z jakim Tyś Brała w Jego męce udział.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 • Śmierć Jezusa na krzyżu

Krwawa śmierć Pana Jezusa na krzyżu i omdlałe z boleści Serce Matki stanowią wartość i cenę, za które rodzaj ludzki został odkupiony! Ty, o Maryjo, Matko Bolesna, Królowo męczenników, stałaś się męczeństwem miłości wyjednaj nam, Matko, gorącą miłość ku Synowi Twojemu, byśmy z wdzięcznością obchodzili pamiątkę Jego śmierci, z szczerą boleścią żałowali za swe grzechy i z Tobą żyć i umierać mogli.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 • Zdjęcie z krzyża.

O Matko bolesna, Maryjo! Syn Twój, którego jako dziecko tuliłaś do serca, znowu spoczywa na Twoim łonie. W objęciach Swych trzymasz martwe Ciało Syna, ofiarę najokrutniejszej męczarni. Naprawdę jesteś Matką boleści! O Maryjo! Okaż nam się Matką miłościwą w godzinie śmierci, kiedy każda radość życia w bojaźń się przemieni. Bądź wtedy Matką i Pocieszycielką naszą i zaprowadź nas do wiecznej szczęśliwości.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 • Pogrzeb Jezusa.

 Każdy krok na drodze cierpienia potęguje Twą boleść. Odrywają teraz Syna Twego z objęć Twoich i Ciało Jego składają do zimnego grobu. Lecz od tej chwili kończą się cierpienia Twoje i nadchodzi radosny poranek wielkanocny, który czyni Cię na zawsze szczęśliwą. Wyjednaj nam nadzieję, która dodawała Ci siły w najcięższych próbach, i spraw, byśmy przed obliczem Boga i Pana naszego stanęli jako Jego wybrani.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 • Ucieczko grzeszników

Spiesz Maryjo z pomocą biednym, wzmacniaj chwiejnych w wierze, pocieszaj strapionych i nieszczęśliwych, proś za nasz naród, wstawiaj się za kapłanami, zakonnikami i zakonnicami, nie zapominaj o niewiastach. Okaż się wszystkim Panią łaskawą. Ty stoisz przed obliczem Najwyższego, który tak hojnie łaskami Cię obdarował, uproś nam przebaczenie i zbawienie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

 • Prowadź do Jezusa.

 Tu na ziemi narażeni jesteśmy na liczne utrapienia, doznajemy różnych przykrości. Wyciągnij nas z łez padołu i zaprowadź do krainy, gdzie Ty królujesz przy Ojcu, Twoim Synu i Duchu Świętym. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Modlitwa o nawrócenie grzeszników – do każdego dnia

Matko Bolesna, wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego, wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści, jakie Twoje macierzyńskie Serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa, ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników, zwłaszcza ……. Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej, Krew Syna Świętego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki. Matko Bolesna, wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.

 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ – TEKST 2

HYMN

Matko, coś miłości zdrojem,

przyjmij mnie cierpieniem swoim,

bym boleć z Tobą mógł.

Niechaj serce moje pała,

by radością mą się stała

Miłość, którą Chrystus Bóg.

Matko święta, srogie rany,

które zniósł Ukrzyżowany,

wyryj mocno w duszy mej.

Męką Syna zrodzonego,

co dla dobra cierpiał mego,

ze mną się podzielić chciej.

Pragnę płakać w Twym pobliżu,

cierpiąc z Tym, co zmarł na krzyżu,

po mojego życia kres.

Chcę pod krzyżem stać przy Tobie,

z Tobą łączyć się w żałobie

i wylewać zdroje łez.

Kiedy umrze moje ciało,

obleczona wieczną chwałą

dusza niech osiągnie raj. Amen.

MODLITWA:

Módlmy się,

Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, daj aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w Męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego Zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Matko Bolesna, wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna i upodobniona przez Niego w cierpieniu… przyczyń się za nami.

Matko Bolesna, odtrącona od drzwi gospody w Betlejem i szukająca schronienia w ubogiej stajni…

Matko Bolesna, przyjmująca bolesną przepowiednię z ust Symeona…

Matko Bolesna, uciekająca przed Herodem z Dziecięciem do Egiptu i znosząca tam boleść wygnania…

Matko Bolesna, z wielkim niepokojem i boleścią szukająca w Jerozolimie swojego Syna…

Matko Bolesna, żegnająca Syna idącego do pracy apostolskiej…

Matko Bolesna, przyjmująca z bólem serca nienawiść faryzeuszów i kapłanów do Jezusa…

Matko Bolesna, żegnająca z trwogą i boleścią Jezusa idącego na mękę…

Matko Bolesna, przyjmująca z bólem wiadomość o zdradzie Judasza i pojmaniu w Ogrójcu…

Matko Bolesna, patrząca na poniżenie swego Syna na ulicach Jerozolimy…

Matko Bolesna, słuchająca fałszywych oskarżeń na Syna przed Piłatem i złowrogich okrzyków: ukrzyżuj Go!…

Matko Bolesna, patrząca na Syna okrytego purpurą i w koronie z cierni…

Matko Bolesna, spotykająca Syna na drodze krzyżowej…

Matko Bolesna, odczuwająca boleśnie w swym sercu przybijanie Syna do drzewa krzyża…

Matko Bolesna, stojąca pod krzyżem swego Syna…

Matko Bolesna, przyjmująca w swe ramiona martwe Ciało swego Syna…

Matko Bolesna, składająca Syna do grobu…

Matko Bolesna, odczuwająca w swym sercu całą Mękę Jezusa i bez krwi przelania dla wielkiej boleści stająca się Królową Męczenników…

Dzień pierwszy

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza, strwożona przy Zwiastowaniu, zasmucona przy szukaniu schronienia dla Jezusa w Betlejem i mieczem boleści przeszyta przy ofiarowaniu Go w świątyni, uproś nam cnotę czystości i gotowość na wszelkie ofiary i wyrzeczenia w celu dochowania wierności Bogu.

Modlitwa…

Dzień drugi

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza! odczuwamy Twoją boleść i trwogę w ucieczce do Egiptu i Twoją tęsknotę w długim tam pobyciu. Błagamy Cię, naucz nas – za Twoim przykładem – znosić chętnie wszelkie niewygody w życiu i służyć wiernie Bogu w duchu pokuty i umartwienia.

Modlitwa…

Dzień trzeci

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza! podzielamy Twą boleść i niepokój w poszukiwaniu zagubionego Jezusa. Błagamy Cię, naucz nas cierpliwie znosić wszystkie opuszczenia i oschłości duchowe i wytrwale poszukiwać dusz zagubionych.

Modlitwa…

Dzień czwarty

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza! podzielamy Twą boleść i smutek, jaki odczuwałaś patrząc w duchu na śmiertelny smutek i krwawy pot Jezusa. Błagamy Cię, abyś nam wyjednała ducha gorliwej modlitwy i cnotę męstwa w walce z pokusami szatana, ciała i świata.

Modlitwa…

Dzień piąty

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza! przeżywamy razem z Tobą cierpienia, jakich doznałaś w czasie biczowania i cierniem ukoronowania Syna Twojego. Prosimy Cię, pomagaj nam odrywać się od próżności świata i chętnie znosić wszelkie upokorzenia.

Modlitwa…

Dzień szósty

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza! odczuwamy Twą boleść, jakiej doznawałaś towarzysząc Jezusowi w drodze krzyżowej. Błagamy Cię, wyjednaj nam u Syna swego łaskę mężnego wyznawania naszej wiary i gotowość na wszelkie prześladowania dla ratowania dusz bliźnich.

Modlitwa…

Dzień siódmy

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza! jak wielkich boleści doznałaś spotykając na drodze krzyżowej swego Syna krzyż dźwigającego. Uproś nam gotowość na współcierpienia z Jezusem i spieszenie z pomocą wszystkim cierpiącym.

Modlitwa…

Dzień ósmy

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza! przeżywamy razem w Tobą boleści, jakich doznałaś patrząc na Mękę krzyżowania Twego Syna na Kalwarii. Pomóż nam krzyżować nasze namiętności i być posłusznym aż do śmierci.

Modlitwa…

Dzień dziewiąty

Hymn…

O Matko Najboleśniejsza! Podzielamy ogrom Twych boleści, jakich doznałaś stojąc pod krzyżem Jezusa, patrząc na Jego konanie i przebicie boku. Prosimy Cię – bądź naszą Matką zawsze i wszędzie.

Modlitwa… 

Septena do Matki Bożej Bolesnej

 Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

 1. W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
 2. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
  W. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ PIERWSZY

O Maryjo, Matko Najboleśniejsza, ubolewam nad boleścią, jaka przeniknęła do głębi duszę Twoją, gdy Symeon przepowiedział Ci mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna.

Błagam Cię, racz przez zasługi tej boleści wyjednać mi nieustanną pamięć na mękę Jezusa i cierpienia Twoje, żal serdeczny za moje grzechy i niezłomną wierność w służbie Bożej.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, Ukrzyżowany z Tobą, najboleśniejszaś Ty między niewiastami i bolesny owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, uproś nam krzyżującym Syna Twojego, łzy pokutne teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święta Mato, rzewnie proszę,
Niechaj w sercu wiecznie noszę

Rany mego Zbawiciela.

DZIEŃ DRUGI

O Maryjo, Matko Najboleśniejsza, ubolewam nad boleścią, jakiej doznałaś, gdy chroniąc Dzieciątko Jezus przed prześladowaniem Heroda, byłaś zmuszona uciekać do Egiptu.

Błagam Cię, racz przez zasługi tej boleści wyjednać mi łaskę cierpliwego, w duchu pokuty znoszenia wszelkich trosk i przykrości, wznoszenia się coraz wyżej nad nędzę tej ziemi, coraz pokorniejszego wyzwalania się z mojej własnej woli, i coraz gorętszego przywiązywania się do Najświętszej woli Bożej.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna…
Święta Matko…

DZIEŃ TRZECI

O Maryjo, Matko Najboleśniejsza, ubolewam nad boleścią, jaka napełnia duszę Twoją, gdy z niewysłowionym niepokojem i rozdzierającą tęsknotą szukałaś przez trzy dni Najdroższego Twojego Syna, w drodze z Jeruzalem do Nazaretu.

Błagam Cię, racz przez zasługi tej boleści wyjednać mi łaskę, abym nigdy przez grzech nie utracił(a) mojego Jezusa, abym nigdy, ani na jedną nawet chwilę, nie oddalił(a) się od Niego, abym umiał(a) być posłusznym(ą) natchnieniom łaski i miał(a) żarliwe nienasycone pragnienie chwały Bożej i zbawienia mych bliźnich.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna…

Święta Matko…

DZIEŃ CZWARTY

O Maryjo, Matko Najboleśniejsza, ubolewam nad boleścią, jaka rozdarła do głębi duszę Twoją, gdy na drodze jerozolimskiej spotkałaś idącego na śmierć Najdroższego Twego Syna, łańcuchami skrępowanego, ranami okrytego, krwią zbroczonego i upadającego pod ciężarem krzyża.

Błagam Cię, racz przez zasługi tej boleści wyjednać mi łaskę, abym dla miłości Jezusa umiał(a) cierpieć z miłością, abym w cierpieniu nigdy się nie zachwiał(a) w wierze i nadziei i mężnie dźwigał(a) moje krzyże, wstępując w krwawe ślady tego, który woła do nas: „Jam jest Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna…
Święta Matko…

DZIEŃ PIĄTY

O Maryjo, Matko Najboleśniejsza, ubolewam nad boleścią, w jakiej tonęła dusza moja, gdy stojąc u stóp krzyża, z sercem doń przybitym, patrzyłaś na długie konanie i najokrutniejszą śmierć Najdroższego Syna Twego oraz Boską Krew Jego spływającą strumieniami aż do ostatniej kropli.

Błagam Cię, racz przez zasługi Twej bezgranicznej boleści wyjednać mi odpuszczenie grzechów, nieustanny postęp na drodze doskonałości, wytrwanie w dobrym do ostatniej chwili życia i śmierci świątobliwą pod skrzydłami miłosiernej opieki Twojej, na Sercu Pana Jezusa, przyjętego w Sakramencie miłości.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna…

Święta Matko…

DZIEŃ SZÓSTY

O Maryjo, Matko Najboleśniejsza, ubolewam nad boleścią, jaka przeniknęła duszę Twoją, gdy w oczach Twoich przebito włócznią Serce Syna Twojego, już umarłego i Ciało Jego z krzyża zdjęte na Twoim złożono łonie.

Błagamy Cię, racz przez zasługi tej okrutnej boleści wyjednać mi łaskę, aby ogień miłości Bożej nieustannie płonął w moim sercu i aby to serce coraz więcej oderwane od świata coraz wzgardliwiej na jego próżność patrzące, coraz silniej przyciągane do krzyża Chrystusa Pana, nie rozdzielnie z Jego Boskim Sercem było zjednoczone, tak w życiu ziemskim, jak i na wieczność całą.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna…
Święta Matko…

DZIEŃ SIÓDMY

O Maryjo, Matko Najboleśniejsza, ubolewam nad boleścią, jaka przeniknęła duszę Twoją, gdyś własnymi rękami Ciało Boskiego Twojego Syna do grobu złożyła, składając w nim zarazem i Serce Twojego miłością płonące.

Błagam Cię, racz, przez zasługi tej boleści, wyjednać mi łaskę, abym do grobu Jezusa, wrzuciwszy wszystkie grzechy, namiętności i złe skłonności moje, zmartwychwstał(a) na życie nowe, pełne wiary, miłości i gorliwości, a Twoją świętą opieką nieustannie wspierany(a), zasłużył(a) na wieczne szczęście i nieśmiertelną chwałę w niebie. Racz także, Matko Najdroższa, uprosić mi łaskę N…, której tak bardzo pragnę i potrzebuję i o którą błagam Cię z największą ufnością, przez boleści Twoje i przez cierpienia Twojego Syna, które tak głębokim echem odbiły się w Sercu Twoim.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna…

Święta Matko…

ANTYFONA

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto Syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka Twoja”
(J 19, 26-27).

 1. Królowo Męczenników, módl się za nami.
 2. Któraś stała pod krzyżem Jezusa.

Módlmy się:
Boże, podczas Twej męki, według przepowiedni Symeona miecz boleści przeszył najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi; spraw łaskawie, abyśmy ze czcią rozważając Jej boleści osiągnęli owoce Twojej błogosławionej męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa rzymska II

O Matko Bolesna /pozwól mi naśladować Twojego Boskiego Syna / O tak, jakżebym i ja chciał być trzymanym w Twoich Matko dłoniach.
Tym razem jednak o Matko Bolesna /nie proszę za sobą, lecz za braćmi i siostrami moimi, / którzy tutaj są zebrani wraz ze mną / przed Twoim cudownym obliczem / proszę za całym kościołem św. / i za całą nieszczęśliwą ludzkością. / Wejrzyj Królowo świata /jak wielka jest liczba potrzebujących / smutnych i cierpiących /popatrz jak ciężkie są nasze czasy. /Czyż Ty nie jesteś Matką dźwigającą nasze słabości? /Czyż nie jesteś Wszechmocą błagającą? / Wszak nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, / by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. / Więc okaż nam się Matką, / spiesz co prędzej z pomocą Swoją w Tej naszej potrzebie. Spiesz nam z pomocą Swoją zawsze / a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Antyfona

Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconymi Bogu. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Pomocy.

Koronka do Siedem Boleści Maryi

Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Rozpowszechniona jest ona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas (1981-83) podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem dziewczynkom w Kibeho w Rwandzie (w 2001 r. biskup diecezji Gikongoro, Augustina Misago objawienia te uznał za autentyczne; są to pierwsze Maryjne objawienia uznane przez Kościół w XXI wieku.

Według biskupa Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho: To o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy – powiedziała 31 maja 1982 roku. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Proszę cię powiedz o tym całemu światu dodała kiedy indziej (13.08.1982).

Dziewica kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele. Prosi, by odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę.

Prośmy Ducha Świętego, by pobudził nasze serca do pobożnego i owocnego rozważania tajemnic siedmiu boleści Maryi.

Sposób odmawiania Koronki do Siedmiu Boleści

(Na kanwie obrazów Siedmiu Boleści malowanych techniką Akryl/lLen autorstwa Ilony Koll-Korwell ofiarowanych w 2003 roku Sanktuarium w Oborach)

 

Znak Krzyża Świętego

 1. Matko Bolesna, porusz serce moje.
 2. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.

Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona

Starzec Symeona przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. A stanie się to dlatego, że jej Synowi, będą się niektórzy sprzeciwiać. Owocem tajemnicy jest poddanie się woli Bożej, jak Maryja.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Boleść druga: Ucieczka do Egiptu

Na polecenie Anioła Józef wziął dziecię i Matkę jego i uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień. Owocem tajemnicy jest słuchanie głosu Bożego, jak Maryja.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Boleść trzecia: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni

Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla Matki? Owocem tajemnicy jest tęsknota za Jezusem.

Jezusa i Jej współcierpienia.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Boleść czwarta: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż

Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto w drodze spotyka się z Matką swoją. Rzewne musiało być to spotkanie. Owocem tajemnicy jest cierpliwe znoszenie krzyżów.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Boleść piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata. Owocem tajemnicy jest panowanie nad złymi skłonnościami.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Boleść szósta: Złożenie martwego ciała Syna na kolana Matki

Zdjęte z krzyża: Ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to, czego nie dostaje cierpieniom Jezusowym. Z największą czcią i wdzięcznością całuje Jego święte Rany i obmywa je swymi łzami. Owocem tajemnicy jest szczery żal za grzechy.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Boleść siódma: Złożenie Pana Jezusa do grobu

Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie. Owocem tajemnicy jest prośba o szczęśliwą śmierć.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Boża Bolesna:

3 x Zdrowaś Maryjo

Za dobrodziejów żywych i umarłych:

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia

 1. Niech pomoc Bożą zawsze nam wyprasza.
 2. Matka Chrystusa i Matka nasza.

 

Godzinki o Matce Bożej Bolesnej

Na Jutrznię

Wezwanie

Zacznijcie usta nasze chwalić Pannę Świętą.

Zacznijcie boleść Matki głosić niepojętą.

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,

Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,

I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,

I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj Matko Bolesna, Boga Służebnico,

Już w chwili zwiastowania Bolesna Dziewico.

Bo proroctwa wyroki dobrze Tobie znane,

Że Zbawiciel, Twe Dziecię, tak będzie nazwane:

„Wzgarda pospólstwa, robak, owca na zabicie”,

A w stajence we żłobie zacznie ziemskie życie.

Słyszysz Kapłanko święta, słowa Symeona,

Że odkupienia świata Twój Jezus dokona.

Że znakiem nieuznanym będzie w Izraelu

Na upadek, powstanie położony wielu.

Składasz ofiarę z Syna, Bóg Ci Go zabierze,

O jakżeś wielka, Matko, w drogiej Twej ofierze.

Przewodniczący: Boleść jest nieustannie w sercu mim (Rz 9,2).

Wszyscy: I duszę Twoją miecz przeniknie (Łk 2,34).

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, w którego męce, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi miecz boleści przeniknął,spraw, prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych wiernych miłośników krzyża owoc Twej Męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

 

Amen.

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwała.

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

Amen.

 

Na Prymę

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,

Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,

I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,

I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 

Hymn

Zawitaj, Domie Złoty, Lilio śnieżnobiała,

Któraś Świętego świętych w objęciach trzymała.

Szczęście Twoje niebiańskie wieść zakłóca sroga,

Że na Twe Boskie Dziecię nastaje złość wroga.

Gdy Herod wyciąć każe pierworodne syny,

Uchodzisz z Twym Dziecięciem w Egiptu krainy.

Ptaki mają swe gniazda, lisy swe mieszkania,

Syn Boży jest bezdomny od życia zarania.

Dzielisz z świętym Józefem swe życie tułacze,

Ileż razy w niedoli Twa dusza zapłacze.

Ustało w boleści życie moje.

A lata moje we wzdychaniu (Ps 30,12).

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwała.

A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.

Amen.

 

Na Tercję

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,

Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia

I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,

I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 

Hymn

Witaj, Wygnanko Święta w domku w Nazarecie,

Pełna szczęścia, żeś Twoje ocaliła Dziecię.

Szczęśliwaś Matko Boża, w Najświętszej Rodzinie,

Gdy patrzysz na Jezusa o każdej godzinie.

Skończyło lat dwanaście Twe Boskie Pacholę,

Idzie do Jeruzalem spełnić Pana wolę.

Został Jezus w świątyni wśród uczonych grona,

Wracasz sama z Józefem świętym zasmucona.

I niepewności boleść duszę Twą przysłania,

Nim Jezusa odnajdziesz po trzech dniach szukania.

Synu, cóżeś nam uczynił?

Oto ojciec Twój i ja żałośnie szukaliśmy Ciebie.

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwała.

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

Amen.

 

Na Sekstę

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,

Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,

I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,

I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 

Hymn

Witaj, Matko niezłomna, cichych łez Krynico,

Oceanie cierpienia i zasług skarbnico.

Nadeszła wypełnienia proroctwa godzina,

Odkupienie ludzkości przez Twojego Syna.

Idzie Jezus niewinny na śmierć zasądzony,

Trzykrotnie upadając krzyżem obciążony.

Na widok Twój, o Matko, wstaje Syn kochany,

Z wieńcem cierni na głowie zraniony, oplwany.

Odpychana przez tłuszczę, chwytasz ręce Jego,

I skrwawione do serca tulissz matczynego.

Z kim Cię porównam, aby Cię pocieszyć, Panno, Córko Syjońska?

Bo wielkie jest jak morze skruszenie Twoje.

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwała.

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

Amen.

 

Na Nonę

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,

Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,

I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i jego na krzyżu Synowi,

I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 

Hymn

Zawitaj, Męczenników Bolesna Królowo,

Żywy Krzyżu kolcami kwitniesz purpurowo.

Ewa w grzechu Adama zgubny udział brała,

Tyś za grzechy z Jezusem wespół umierała.

Przeżyłaś pełne hańby Syna krzyżowanie,

Jego na krzyżu mękę, bolesne konanie.

Tyś Syna Najświętszego na krzyżu straciła,

A nas jako Twe dzieci w boleści zrodziła.

Testamentem Jezusa Tyś nam przekazana,

Przyjm nas, biednych grzeszników, Matko ukochana.

Królowo Męczenników, módl się za nami.

Któraś stała u stóp krzyża Jezusowego.

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwała.

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

Amen.

 

Na Nieszpory

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,

Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,

I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,

I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 

Hymn

Witaj, żywy Ołtarzu, Matko odkupionych,

Witaj, Słońce miłości, Ucieczko strapionych.

Wyzionął Jezus ducha, już Syn Twój nie żyje,

Już nie czuje, gdy włócznia Jego bok przeszyje.

Ty cierpisz dalej, Matko, i po Jego zgonie,

Zdejmują Syna z krzyża, kładą na Twym łonie.

Masz Go znowu przy sercu, lecz już nieżywego,

Pokrwawiona uściskiem ciała skrwawionego.

Całujesz martwe usta, liczysz wszystkie rany,

I gorzko szlochasz, Matko: Jezus mój kochany.

O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, przystańcie i zobaczcie.

Czy jest boleść jako boleść moja?

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwała.

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

Amen.

 

Na Kompletę

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,

Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,

I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,

I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 

Hymn

Witaj, Tęczo niebieska z rosy łez utkana,

Witaj, Łąko kwiatami ofiary zasłana.

Zrodziłaś Boskie Dziecię wśród bydlęty w żłobie,

Złożyłaś Jego zwłoki w pożyczonym grobie.

Przykryła Twego Syna Józefowa skała,

Tyś pod opieką Jana tylko pozostała.

Wracasz z pogrzebu, Matko, w życia podróż długą,

By odtąd wszystkich sierot zostać Matką drugą.

Współczując z Tobą, Matko, w bolesnej żałobie,

Złożenie miecza grzechów ślubujemy Tobie.

Dokąd odszedł umiłowany Twój Syn, o najpiękniejsza z niewiast?

Pójdziemy szukać Go z Tobą.

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwała.

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

Amen.

 

Ofiarowanie Godzinek

Padając na kolana, składamy Ci w dani

Te Godzinki z miłością i prośbą, o Pani:

Byś nas w naszych cierpieniach Twą mocą krzepiła

I u Syna zbawienia łaskę wyprosiła.

Ciebie Polska męczeńska Patronką obrała,

Cześć Ci od nas, Twych dzieci, hołd i wieczna chwała.

Nie masz nikogo z wszystkich Jej drogich.

Kto by Ją pocieszył.

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Boże, w którego męce, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi miecz boleści przeniknął,spraw, prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych wiernych miłośników krzyża owoc Twej Męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

Amen.